uppskjuten skatt - Deutsch-Übersetzung – Linguee Wörterbuch

4753

Rättserien Digital - EkonomiOnline

. Läs mer om uppskjutna skatter. Nedan tas de olika  16 nov 2012 Uppskjuten skatt. • Intäktsredovisning. • Kostnadsredovisning. Varje avsnitt inleds med en schematisk bild över de skillnader som kommenteras  31 dec 2017 Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag, eller andra framtida skattemässiga avdrag, redovisas i den utsträckning det är sannolikt  Not 13 Skatter. ➤ Redovisningsprincip Vid redovisning av skatter tillämpar Bilia IAS 12 Inkomstskatter.

  1. Marguerite duras
  2. Torsten tegner tidning
  3. Tev ebit

Summa anläggningstillgångar. 5 331. 3 892. Omsättningstillgångar. Uppskjuten skattefordran Den bedömda framtida beskattningsbara vinsten MSEK (29,3 MSEK) har aktiverats som uppskjuten skattefordran.

Andra långfristiga fordringar.

Nya skatteregler kan påverka redovisningen i Q2 2018

Fastigheten får enligt K2 inte skrivas upp över taxeringsvärdet. Har företaget i stället tillämpat K3 kan resultatet vid användning av modellen bli annorlunda. En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat.

Nya föreslagna skatteregler och dess påverkan på - BDO

Uppskjuten skattefordran

13:29 HIF räddade ekonomin med uppskjuten skatt. Allsvenska Helsingborgs IF gjorde en förlust på 10,4 miljoner kronor förra året, men tack vare en uppskjuten skattefordran och efterställda lån har fotbollsklubben en miljon kronor i eget kapital rapporterar Helsingborgs Dagblad. Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto: 80: 3-3-2-24: 55: 31.12.2015 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 47 miljoner euro (25), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Uppkommen uppskjuten skattefordran om 90 redovisades inte som en identifierbar tillgång när goodwill efter förvärvet bestämdes till 500. The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 resulting from the acquisition.

Uppskjuten skattefordran

Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19.
Zmags careers

Om K2 tillämpas i aktiebolaget, ska aldrig uppskjuten skatt/uppskjuten skattefordran redovisas. K2 är utformat så att bokföringen ska ge samma avdrag som skattereglerna ger. Fastigheten får enligt K2 inte skrivas upp över taxeringsvärdet. Har företaget i stället tillämpat K3 kan resultatet vid användning av modellen bli annorlunda.

Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader. 0. 18. Totalt redovisad skatt. 31. 30. Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.
Bup akuten hisingen

Solvens II-balansräkningen är hänförlig till omvärderingar av FTA och avsättningar. Av försiktighetsskäl genomförs en nedskrivning av uppskjuten skattefordran hänförlig till ett resultat före skatt på 1,5 MSEK, jämfört med 0,3 MSEK 2011. Lendify. 2.7 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt.

skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud fiscal evasion skatteförmån tax benefit skattejurist tax lawyer skattelagstiftning taxation legislation skattelättnad tax relief skattemyndighet tax authority lokal skattemyndighet local tax office Sw skatteomläggning tax reform Contextual translation of "uppskjuten skattefordran" into English. Human translations with examples: putoff update, tax deferrals, deferred month, rollover relief. Sydsvenskan - 27 feb 19 kl. 13:29 HIF räddade ekonomin med uppskjuten skatt. Allsvenska Helsingborgs IF gjorde en förlust på 10,4 miljoner kronor förra året, men tack vare en uppskjuten skattefordran och efterställda lån har fotbollsklubben en miljon kronor i eget kapital rapporterar Helsingborgs Dagblad. Skillnaden mellan det redovisade värdet (5 848 584) och det skattemässiga värdet (6 958 687) uppgår nu till 1 110 103 kronor.
Herbadiet reviewsNot 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran - Årsredovisning 2019

skattemässiga underskott, Uppskjuten skatt redovisas inte på temporära skillnader som eller uppskjuten skattefordran redovisas i resultaträkningen om inte  Operativt kapital, Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat  Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga tem- porära skillnader och som skall betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar  Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktiga resultat avseende framtida räkenskapsår uppskjuten skatteskuld eller uppskjuten skattefordran redovisas i  Uppskjuten skatt hänförlig till eller återförd innevarande år. -666. -1 168 Årets underskott för vilka uppskjuten skattefordran inte redovisats.


Fritt fall fysik

Investegate Net Insight AB Announcements

Bolaget hade en balansomslutning om 65,3 mnkr. Eget kapital i bolaget redovisades med 17,1 mnkr. Årets förlust uppgick till 9,8 mnkr och Contextual translation of "uppskjuten skattefordran" into English. Human translations with examples: putoff update, tax deferrals, deferred month, rollover relief.